Home | Contact Us
міжнародна громадська організація Дім Свободи Україна

ДІМ СВОБОДИ УКРАЇНА

АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ПАРТНЕРИ

ДОНОРИ

АНОНСИ ТА ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


Абетка з прав людини в Україні

Цю довгострокову ініціативу сприяння правозахисному руху в Україні було розпочату у 2004році  за підтримки National Endowment for Democracy.

Від початку втілення програми і до сьогодні ми спрямовуємо свою діяльність на виконання трьох основних визначених завдань:

Сприяти усвідомленню необхідності належного дотримання прав та свобод громадян в Україні як ключового індикатору відповідності сучасним європейським стандартам та фактору підвищення загального рівня життя .

Конституційні права і свободи громадян – невід’ємна частина будь-якої демократичної системи. Саме тому визначення рівня дотримання таких прав дозволяє не лише оцінити сучасний розвиток суспільства, але й зрозуміти, наскільки воно є готовим до сприйняття ключових демократичних перетворень.  Аби кожен з громадян відчував до себе належний рівень поваги та турботи з боку держави, йому необхідно знати про свої права та вміти їх захищати.

Забезпечити моніторинг дотримання конституційних прав та свобод в Україні правозахисними групами, владою та суспільством в цілому.

Ефективний захист прав та свобод громадян неможливий зусиллями одних лише правозахисних груп, або правоохоронних органів чи будь-яких інших інституцій. Саме тому потрібне партнерство і багатостороння практична взаємодії між громадянським суспільством, владою, бізнесом, засобами масової інформації, місцевими  громадами та міжнародним співтовариством на всіх рівнях – місцевому, національному та міжнародному.  Лише за умов тісної співпраці стане можливим визначати ключові проблеми і шукати ефективні шляхи для їх вирішення. На сьогодні необхідно створити таку систему, в якій відповідні інститути влади матимуть змогу та політичну волю для належного реагування на сучасні вимоги суспільства.

Посилити спроможність організацій громадянського суспільства у відстеженні стану дотримання та захисту конституційних прав громадян в Україні.

Саме на організації громадянського суспільства має бути покладена визначальна просвітницька роль у забезпеченні належної міри розуміння та реалізації громадянами власних конституційних прав і свобод. На жаль, сьогодні ще не доводиться говорити про значні успіхи в цій царині. Для зміни ситуації на краще необхідно постійно підвищувати рівень підготовки правозахисників, озброювати їх інноваційними інструментами та методиками для забезпечення можливостей проводити фаховий моніторинг та ефективно захищати порушені права громадян України.

Виходячи із поставлених завдань, в рамках програми „Абетка з прав людини в Україні” проводиться наступна діяльність:

Видається щорічний порівняльний аналітичний звіт „Стан дотримання політичних прав та громадянських свобод в Україні”, який містить результати соціологічних досліджень (загальноукраїнського та експертного); результати моніторингу, здійснюваного регіональними партнерськими організаціями; та експертний аналіз з рекомендаціями щодо окремих груп прав  - базових, політичних, соціальних, економічних, культурних тощо.

Формат звіту опрацьований таким чином, аби його можна було використовувати як корисне і доступне джерело інформації для журналістів, політичних діячів, аналітиків, громадських активістів, освітян та широкого загалу.

Ми намагаємося уникати статичних даних та безапеляційних оцінок. Саме тому надзвичайно важливим, на наш погляд, є можливість порівнювати дані за попередні роки, а отже й визначати тенденції, які намітилися в тому чи іншому напрямку. (Звіти за останні 3роки в електронному форматі Ви можете знайти у розділі „Аналітичні матеріали”).

Проводяться обговорення суспільно важливих питань у форматі круглих столів.

Завдяки понад десятирічній співпраці з провідними українськими та міжнародними аналітичними центрами, інститутами влади, політичними партіями, суддями, науковцями та громадськими організаціями, ми маємо можливість визначати та виносити на експертне і широке обговорення суспільно-важливих проблем.

При організації заходів ми завжди намагаємося, аби були максимально представлені різні точки зору на обговорюване питання. Більше того, тематика для обговорення визначається не заздалегідь, а по мірі потреби, в залежності від суспільного резонансу на ті чи інші події.

У попередні роки в рамках програми були проведені круглі столи, присвячені реформуванню освіти, проблемам дотримання свободи слова, створенню конкурентного бізнесового середовища та антимонопольним заходам, дотриманню соціальних прав, судовій реформі, ролі та діяльності правоохоронних органів, тощо.

„Школа публічного адвоката” надає можливість громадським захисникам (перш за все з регіонів) ознайомитися з найкращими практиками та набути практичних навиків для більш ефективного захисту громадян, чиї права були порушені. В якості тренерів ми запрошуємо досвідчених адвокатів, суддів, працівників прокуратури та міліції, відомих правозахисників.

Як результат такої діяльності, на сьогодні ми маємо фахових партнерів практично у всіх областях України, а результати регіонального моніторингу стали питомою вагою нашого щорічного аналітичного звіту.

Більше того, на сьогодні ведеться досить ефективний діалог із судовою владою щодо участі та визначення ролі громадського захисника у судовому процесі. Приємно також відзначити, що дедалі більше фахових правників надають допомогу громадським організаціям у виконанні їхніх статутних завдань.

Плани на майбутнє

Надалі ми плануємо розширювати діяльність за програмою, виходячи з викликів сучасного політично-соціального контексту. Після подій, що набули відомості в світі як „Помаранчева революція”, зросла віра суспільства у власні можливості захищати свої конституційні права. Однак, наступна діяльність парламенту та урядів, що змінюються в Україні кожного року, не додає оптимізму щодо належного реформування країни і забезпечення прав та свобод громадян на рівні європейських стандартів. Саме тому ми намагаємося спрямувати свої зусилля на консолідацію активних учасників громадянського суспільства, яке має відігравати дедалі більш важливу та видиму роль у формуванні політики держави.

З кожним роком ми розширюємо мережу громадських організацій, які проводять моніторинг стану дотримання різних груп прав і свобод, надають практичну допомогу громадянам у захисті власних прав. Ми почали більш активно співпрацювати з судами, аби забезпечити розвиток ефективного партнерства між судовою владою та громадськістю, підвищити рівень довіри громадян до судової влади, протидіяти проявам корупції.

Ми надалі плануємо виносити найгостріші питання на експертне та широке публічне обговорення, аби залучити всі зацікавлені сторони до пошуків найбільш ефективних шляхів для розв’язання існуючих проблем.

Наші інтереси не обмежуються базовими правами людин. Як доводять результати останніх досліджень, особливої уваги на сьогодні необхідно приділяти соціально-економічним правам, аби змінити ситуацію на краще та не допустити можливого соціального вибуху. На нашу думку, без багатостороннього діалогу між владою, бізнесом та громадянським суспільством змінити ситуацію на краще просто неможливо. І ми сподіваємося, що наш багаторічний досвід співпраці як з громадськими організаціями, так і з інститутами влади дозволить сприяти розвитку такого діалогу.

Ми також виходимо з того, що в Україні існує реальна вимога до посилення співпраці неурядових організацій з бізнесом. Ми потребуємо підтримки одне одного, і в разі взаємного порозуміння та спрямування спільних дій на вирішення низки існуючих в суспільстві проблем можемо досягти вражаючих результатів.

Ми надалі особливої уваги будемо надавати просвітницькій роботі та залученню студентів до участі в нашій діяльності. Молоді люди повинні знати свої права та обов’язки як активних членів суспільства і вміти відстоювати свої права.

Нарешті, ми декларуємо, що зміни неможливі без усвідомлення кожним громадянином своєї ролі та можливостей у розвитку держави. Нам потрібне освічене, активне і вимогливе суспільство. І ми будемо робити все можливе, аби реально сприяти покращенню життя наших співгромадян.